Huurovereenkomst woning

Veel burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning sluiten ze dan een huurovereenkomst. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen en de termijn waarbinnen deze rechten en plichten van toepassing zijn.

Huurovereenkomsten over de hoofdverblijfplaats vallen onder de woninghuurwet. Die wet streeft een evenwicht na tussen de rechten van de verhuurder en de belangen van de huurder. De woninghuurwet is alleen van toepassing op de huur van woningen die dienen als hoofdverblijfplaats van de huurder en dat met toestemming van de verhuurder. De huurder moet dus effectief en voornamelijk in de gehuurde woning wonen. Deze woning kan in principe ook een boot of een caravan zijn.

Meer over de huurwet

Plichten van de huurder

Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd. Wanneer er een duidelijke en goede plaatsbeschrijving is, kan men daar bij betwisting steeds op terugvallen.

Meer uitleg over de plaatsbeschrijving vindt u hier.

Huurwaarborg

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt (door schade aan de woning …). De meeste overeenkomsten bepalen dan ook dat de huurder een waarborg geeft. Het systeem van de huurwaarborg wordt niet opgelegd door de wet. Een waarborg is dus alleen verplicht als de overeenkomst daarin voorziet.

Het maximaal bedrag van de huurwaarborg is wettelijk bepaald. De huurder kan die waarborg betalen via:

  • een waarborg die in één keer wordt gestort op een geblokkeerde rekening;
  • een bankwaarborg die de huurder renteloos in schijven kan afbetalen;
  • een bankwaarborg ten gevolge van een tussenkomst van het OCMW.

Meer uitleg over de huurwaarborg vindt u hier.

Huur en lasten

Naast de huurprijs moet de huurder ook kosten en lasten op zich nemen of ze aan de verhuurder terugbetalen.

Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

  • de huurder betaalt een vast (forfaitair) bedrag, bijvoorbeeld 75 euro per maand;
  • de huurder betaalt de werkelijke kosten en lasten (niet-forfaitair).

In beide gevallen moeten de kosten en lasten los van de basishuurprijs opgegeven worden.

Huurschatter

De huurschatter biedt een houvast bij het bepalen of beoordelen van de huurprijs voor een woning (maar geen kamer of tweede verblijf) die gelegen is in het Vlaams gewest. Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van een woning geeft de toepassing een inschatting van een gangbare huurprijs voor die woning. Het resultaat van de berekening – de geschatte huurprijs – is enkel informatief en dus op geen enkele manier bindend. De huurschatter maakt gebruik van een statistisch model dat steunt op objectieve parameters, maar het blijft wel een schatting: een model kan immers nooit voldoende rekening houden met alle elementen en nuances die meespelen bij het bepalen van de huurprijs.

De huurschatter

Huurcalculator

Met de huurcalculator kan u automatisch de nieuwe geïndexeerde huurprijs van uw woning laten berekenen. Deze indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. De huurcalculator kan gebruikt worden voor alle huurcontracten (woninghuurovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten en andere huurcontracten volgens het artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek) waarbij de gezondheidsindex van toepassing is en er geen andere specifieke bepalingen staan in het huurcontract. De huurcalculator werkt niet bij huurcontracten die afgesloten zijn vóór 1984. Voor oudere contracten moet u zich richten tot de FOD Justitie.

De huurcalculator

Onderhoud – herstellingen

De huurder staat in voor het dagelijks onderhoud (reinigen verwarmingsketel …) en kleinere herstellingswerken (zekering vervangen, dichting lekkende kraan …).

Wanneer er gebreken optreden, moet de huurder de verhuurder, liefst schriftelijk, verwittigen.

Discriminatie op de huurmarkt

De Belgische wet verbiedt discriminatie. Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis van een bepaalde discriminatiegrond verschillend behandeld wordt, zonder dat hiervoor een gegronde rechtvaardiging kan gegeven worden.

Discriminatie is een ernstig misdrijf dat slechts door een minderheid wordt begaan, een grote meerderheid van de eigenaars discrimineert niet en heeft respect voor gelijke kansen.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt kan verschillende vormen aannemen. De discriminatie kan direct (bijvoorbeeld: ‘wij verhuren niet aan zwarten’) of indirect worden geuit (bijvoorbeeld: zodra een persoon met een handicap de intentie toont om te huren, verhoogt de eigenaar de geafficheerde huurprijs).

Discriminatie kan ook op verschillende momenten in het huur- of aankoopproces tot uiting komen: aan de telefoon, bij bezoek van het vastgoed, na het bezoek, in een advertentie …

Het staat de eigenaar vrij de huur- of aankoopvoorwaarden te bepalen, maar de wetgeving perkt deze vrijheid in. De eigenaar mag immers geen discriminerende selectiecriteria hanteren die niet objectief of redelijk te verklaren zijn. Discriminerende criteria zoals het zogenaamde ras, de huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming en het geslacht kunnen nooit het voorwerp uitmaken van een rechtvaardiging.

De eigenaar mag bijvoorbeeld niet weigeren om te verhuren aan personen die een uitkering ontvangen van het OCMW, zonder rekening te houden met hun reële financiële mogelijkheden om de huur te betalen.