Sociale huurwoning

U kan een sociale woning huren via:

de sociale huisvestingsmaatschappij:

in het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Woonwijzer is de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek actief

Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek
Heilig Hartlaan 44, 9300 Aalst
053 77 15 18
www.shm-denderstreek.be

Meer uitleg over de inschrijvingsvoorwaarden van een sociale huisvestingsmaatschappij vindt u hier.

het sociaal verhuurkantoor:

in het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Woonwijzer is het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen actief

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen
Groenlaan 54, 9550 Herzele
053 39 40 50
http://svkzovl.be/

het Vlaams woningfonds:

Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale woningen aan grote gezinnen. Het betreffen hoofdzakelijk woongelegenheden die geschikt zijn voor 5 of meer personen en die verspreid zijn over de stedelijke centra van het Vlaams Gewest. Met als doel de verkrotting te bestrijden worden sterk verwaarloosde en langdurig leegstaande panden aangekocht en gerenoveerd of vervangen. Daarbij wordt bewust gekozen voor een kleinschalige aanpak met het oog op een duurzaam gebruik van ruimte en materiaal enerzijds en het tot stand brengen van een sociale mix anderzijds.

Meer uitleg over de inschrijvingsvoorwaarden van het Vlaams woningfonds vindt u hier.

Sociale koopwoning

U kan een sociale woning kopen via de sociale huisvestingsmaatschappij:

in het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Woonwijzer is de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek actief

Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek
Heilig Hartlaan 44, 9300 Aalst
053 77 15 18

Sociale kavel

U kan een sociale kavel kopen via de sociale huisvestingsmaatschappij:

in het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Woonwijzer is de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek actief

Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek
Heilig Hartlaan 44, 9300 Aalst
053 77 15 18

Sociaal objectief

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid legt gemeenten een doelstelling op inzake sociale woningbouw. Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten minste moet worden verwezenlijkt. Het bindend sociaal objectief van een gemeente is samengesteld uit:

 • het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen;
 • een objectief voor sociale koopwoningen;
 • een objectief voor sociale kavels.

Sociale huurwoningen

Het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen bestaat uit:

1. gemeentelijk objectief na verdeling op provinciaal niveau tegen 2020:

= bijdrage per gemeente in het behalen van het provinciaal objectief (in Vlaanderen dienen in totaal 43.000 sociale huurwoningen te worden gerealiseerd)

› de bijdrage gebeurt volgens de verhouding van het gemeentelijk aantal huishoudens t.o.v. het provinciaal aantal huishoudens

gemeentelijk aantal huishoudens (op 1 januari 2008)     x     provinciaal objectief
provinciaal aantal huishoudens (op 1 januari 2008)

› dit gemeentelijk objectief wordt beperkt tot 9% van het aanbod sociale huurwoningen (hierdoor zullen in Vlaanderen slechts 31.000 sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden; de overige 12.000 sociale huurwoningen worden dan gerealiseerd via woonbeleidsconvenanten en de toepassing van de specifieke en de specifieke inhaalbeweging door de gemeenten).

2. specifieke inhaalbeweging voor gemeenten tegen 2025:

= het Decreet legt aan gemeenten die in het verleden weinig inspanningen hebben geleverd met het oog op de realisatie van het sociaal huuraanbod (sociaal huuraanbod lager dan 3 procent) een extra last op

› de berekening gebeurt aan de hand van een berekeningstabel

Sociale koopwoningen en kavels

Het aantal sociale koopwoningen en kavels kent in tegenstelling tot het aantal sociale huurwoningen geen eenduidige berekening per gemeente. Het Decreet voorziet enkel in een provinciale doelstelling. Dit provinciale cijfer zal door de deputatie verder verdeeld worden onder de verschillende gemeenten.

De gemeente voorziet in een gemeentelijk advies aan de deputatie omtrent het aantal sociale koopwoningen en kavels dat ze als doelstelling wil realiseren. Dit gemeentelijk doel wordt geformuleerd na een lokaal woonoverleg en houdt rekening met de sociale woonbehoefte, de ruimtelijke structuur en de lokale contextfactoren.

De provincie stelt een verdelingsschema van zijn provinciale doelstelling op. Hierbij wordt rekening gehouden met enerzijds het gemeentelijk advies en anderzijds de provinciale doelstellingen inzake bijkomende woningen in stedelijk gebied versus het buitengebied.

De provinciale doelstellingen volgens het decreet zijn als volgt verdeeld:

Bindend sociaal objectief per gemeente

 • Erpe-Mere:
  • Sociale huurwoningen: 131 tegen 2020 en       bijkomend 9 tegen 2025
  • Sociale koopwoningen: 63
  • Sociale kavels: 2
 • Haaltert:
  • Sociale huurwoningen: 122 tegen 2020 en       bijkomend 31 tegen 2025
  • Sociale koopwoningen: 57
  • Sociale kavels: 2
 • Herzele:
  • Sociale huurwoningen: 115 tegen 2020 en       bijkomend 23 tegen 2025
  • Sociale koopwoningen: 55
  • Sociale kavels: 2
 • Sint-Lievens-Houtem:
  • Sociale huurwoningen: 65 tegen 2020 en       bijkomend 30 tegen 2025
  • Sociale koopwoningen: 31
  • Sociale kavels: 1